กลุ่ม CONLAB — รัฐธรรมนูญก้าวหน้า ก่อตั้งขึ้นหลังการเลือกตั้งปี 2562 โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการ มีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและในที่สุดเกิดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ “ก้าวหน้า” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

CONstitution LAB ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2562
CONstitution LAB ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2562

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม CONLAB จึงได้จัดกิจกรรมออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รวบรวมความคิดเห็น และขับเคลื่อนให้เกิดการสนทนาประเด็นทางรัฐธรรมนูญมากขึ้น

โดยมีการจัดทำเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายและแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบรัฐธรรมนูญในแบบฉบับของตัวเองได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า “รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของทุกคน” และ “การออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ยากอย่างที่คิด”…

--

--