กลุ่ม CONLAB — รัฐธรรมนูญก้าวหน้า คือใคร?

กลุ่ม CONLAB — รัฐธรรมนูญก้าวหน้า ก่อตั้งขึ้นหลังการเลือกตั้งปี 2562 โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการ มีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและในที่สุดเกิดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ “ก้าวหน้า” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

CONstitution LAB ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2562
CONstitution LAB ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2562

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม CONLAB จึงได้จัดกิจกรรมออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รวบรวมความคิดเห็น และขับเคลื่อนให้เกิดการสนทนาประเด็นทางรัฐธรรมนูญมากขึ้น

โดยมีการจัดทำเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายและแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบรัฐธรรมนูญในแบบฉบับของตัวเองได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า “รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของทุกคน” และ “การออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ยากอย่างที่คิด”

รัฐธรรมนูญที่ “ก้าวหน้า” ต้องยึดอยู่บน 3 หลักการเสมอ

1 — เป็นกลางและเป็นธรรม
สร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในสังคม เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มความคิดสามารถรณรงค์-แข่งขัน ได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แตกแยก

2 — สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากล
มีเนื้อหาที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และวางความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางการเมืองต่างๆ ให้มีความสอดคล้องระหว่างอำนาจและที่มา

3 — แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันหน้า ตั้งแต่วันนี้
ออกแบบโครงสร้างประเทศให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตาม CONLAB — รัฐธรรมนูญก้าวหน้า
https://twitter.com/conlabth
https://facebook.com/conlabth
https://instagram.com/conlabth
https://clubhouse.com/club/conlab
#รัฐธรรมนูญก้าวหน้า
#CONLAB

--

--